Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

TRUYỀN LỬA CHO KHÁT VỌNG VÌ SỰ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Ngày 25-08-2022

Ngày 25 tháng 8 năm 2022, Tại Hội trường Tỉnh uỷ, đồng chí Trần Văn Huyến- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo 02 chuyên đề: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam gắn với phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Hậu Giang nhanh và bền vững; chuyên đề Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Hậu Giang.

Trong 2 tuần qua, hơn 600 cán bộ, đảng viên là Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa, giảng viên và học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở trong toàn tỉnh được nghe báo cáo chuyên đề này từ Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Văn Huyến, PBTTT Tỉnh ủy, CT HĐND tỉnh báo cáo chuyên đề.

Từ nội dung cơ bản trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng chí Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy đã cụ thể hóa thành “khát vọng”, hướng dẫn cán bộ, đảng viên trong Tỉnh biến thành “hành động” cụ thể, thiết thực góp phần cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Hậu Giang, cùng chung khát vọng đưa Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai mạc hoạt động này, đã nêu: “Quyết tâm đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên hướng đến chất lượng, hiệu quả theo tinh thần Quy định 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Trường Chính trị chuẩn và thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với quan điểm mới từ Đại hội lần thứ XIII của Đảng về nâng chất công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên gắn với Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa – nêu cao khát vọng vì sự phồn vinh cho đất nước, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang xác định: Lý luận gắn thực tiễn phải từ bục giảng. Lý luận gốc từ bài viết của Tổng Bí thư sẽ được đưa vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng gắn với từng chuyên đề cụ thể, chỉ rõ yếu tố thực tiễn tại cơ sở, địa phương. Từ đó, nâng cao trách nhiệm, vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên và đây là một trong những nhiệm vụ đột phá của Đảng bộ Trường Chính trị trong nửa nhiệm kỳ còn lại”.

Từ quyết tâm đó, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tham mưu Thường trực tỉnh ủy ban hành Quyết định cử đội ngũ giảng viên thỉnh giảng cho Trường Chính trị tỉnh với 15 đồng chí, trong đó có 4 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trường đã xây dựng kế hoạch và trong 6 tháng đầu năm 8/15 giảng viên thỉnh giảng đã trực tiếp tham gia các chuyên đề nâng “hàm lượng” thực tiễn trong các lớp Trung cấp lý luận chính trị và các lớp bồi dưỡng tại Trường với tổng số gần 4.000 lượt học viên tham gia.

Hiệu trưởng Trường Chính trị nhận định: Chất lượng học viên nâng lên đáng kể theo hướng “Lý luận gắn thực tiễn” một cách khoa học, làm chuyển biến từ nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Minh chứng cho nhận định này, tỷ lệ phần vận dụng thực tế trong mỗi đề thi nâng lên 5/5 so với lý luận (trước đây thực tiễn 3, lý luận 7); đề tài khóa luận tốt nghiệp mang tính mới, sáng tạo, gắn với Nghị quyết của mỗi chi, đảng bộ được học viên nghiên cứu ngày càng cao và kết quả tốt nghiệp loại khá, giỏi đạt trên 86% và đây là kết quả được cấp ủy các cấp đánh giá thực chất rất cao.