Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

HỘI THẢO KHOA HỌC “CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA NAM VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌN HÌNH MỚI”

Ngày 09-11-2021

 

Ngày 9/11/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Lục Quân tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Các tỉnh, thành phố phía Nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại các điểm cầu: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II, III, IV và các Trường Chính trị cấp tỉnh khu vực phía Nam (từ tỉnh Quảng Bình trở vào).

Chủ trì Hội thảo tại các điểm cầu gồm các đồng chí: GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; PGS, TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tướng, PGS,TS. Hoàng Văn Minh - Giám đốc Học viện Lục quân; PGS,TS. Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; PGS,TS. Đoàn Triệu Long - Quyền Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; TS. Phan Công Khanh - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV.

Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang có ThS. Nguyễn Thị Tuyết Loan - UVBCH Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Chính trị dự và phát biểu tham luận tại điểm cầu Học viện Chính trị Khu vực IV. Tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang có đồng chí Nguyễn Hiệp Trung - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo và giảng viên các phòng, khoa tham dự hội thảo.

Hội thảo đã nhận được 147 bài tham luận của các cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Lục quân, các Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ, các trường chính trị các tỉnh phía Nam và một số trường đại học, cao đẳng trong khu vực.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh: Hội thảo khoa học lần này được tổ chức nằm trong chuỗi sự kiện chính trị quan trong nhằm chuẩn bị cho công tác sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 35 - NQ/TW ngày 22/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Phải xây dựng, tổ chức thật tốt các lực lượng cũng như công tác phối hợp giữa các lực lượng trong công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Đối với các nhà trường, phải tăng cường lồng ghép những nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng vào nội dung bài giảng, lan truyền tinh thần đó, lập luận đó đến với cán bộ, công chức là học viên của nhà trường góp phần hình thành tư tưởng, quan điểm đúng đắn cho mỗi người học từ đó góp phần lan toả rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân. Bên cạnh đó phải khắc phục cho được tình trạng lười học lý luận chính trị, ngại học lý luận chính trị trong một bộ phận cán bộ, công chức hiện nay.

 Tại hội thảo có 12 ý kiến trao đổi, thảo luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý có sự am hiểu sâu sắc về lý luận và thực tiễn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các nội dung các tham luận và thảo luận tập trung làm sáng tỏ những vấn đề chủ yếu sau đây:

Một là, làm rõ những vấn đề lý luận Cơ bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ ra những vấn đề có tính nguyên tắc, các phương hướng, quan điểm và giải pháp chung trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đặc biệt là trong tình hình hiện nay gắn với tính đặc thù của từng khu vực, từng địa phương từ tỉnh Quảng Bình cho đến tỉnh Cà Mau.

Hai là, làm rõ vai trò quan trọng, thuận lợi, khó khăn của các tỉnh, thành phố nói chung, của các ban tuyên giáo, các học viện, nhà trường, trường chính trị tỉnh, thành phố phía Nam nói riêng trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ba là, làm rõ kết quả đạt được, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tại các địa phương, các Học viện, nhà trường ở các tỉnh, thành phố phía Nam; kinh nghiệm tổ chức lực lượng, triển khai các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của một số lực lượng nòng cốt của các tỉnh, thành phố.

Bốn là, việc lồng ghép những nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào hoạt động giảng dạy trong hệ thống học viện và các trường chính trị tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay.

Năm là, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tại các địa phương, học viện, trường đại học, trường chính trị tỉnh, thành phố phía Nam.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, đồng chí PGS,TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh một số nội dung như sau: Thứ nhất, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các học viện, nhà trường cần phải lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết 35, đề cao sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý. Thứ hai, gắn kết chặt chẽ các yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, đảng viên và lan toả mạnh mẽ trong Nhân dân. Thứ ba, với nguồn lực hiện có, từng cơ quan, đơn vị, nhà trường cần phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm nghiên cứu, cung cấp luận chứng, luận cứ khoa học để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ lan toả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương, cơ quan, đơn vị. Thứ tư, đối với các trường Chính trị khu vực phía Nam cần phải tích hợp các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường tính thuyết phục, tính cập nhật, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn phải được thực hiện trong tất cả các khâu của quá trình đạo tạo, bồi dưỡng. Thứ năm, tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các báo, các tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử, thông tin lý luận thực tiễn, các phương tiện truyền thông đại chúng và trên mạng xã hội. Thứ sáu, huy động sự tham gia rộng rãi của cán bộ, giảng viên, học viên và các tẩng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thường xuyên tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thường xuyên cung cấp thông tin liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Sau Hội thảo này, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ xây dựng chương trình phối hợp, liên kết giữa Học viện với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; giữa Học viện với các các Bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang; giữa các trường chính trị cấp tỉnh trên cả nước trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Qua đó đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt được những kết quả tốt đẹp nhất./.     

Trương Thanh Nghĩa


Đang online: 5
Hôm nay: 429
Đã truy cập: 757002
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.