Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

179 HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG

Ngày 19-09-2022

 

Sáng ngày 17 tháng 9 năm 2022, Trường Chính tr tnh Hu Giang phi hp vi S Ni v tnh t chc bế ging lp Bi dưỡng lãnh đo, qun lý cp phòng và tương đương khóa 1,2,3 năm 2022.

D L bế ging có các đng chí: Nguyễn Hiệp Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang; Đồng chí Phan Hoàng Ngoan,  Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; các đồng chí đại diện các Khoa, Phòng của Trường Chính trị; các phòng chức năng của Sở Nội vụ; cùng các đồng chí học viên tham gia lớp học.

Lp Bi dưỡng lãnh đo, qun lý cp phòng khóa 1,2,3 năm 2022 được khai ging ngày 14 tháng 7 năm 2022 cho 179 cho cán b công chc, viên chc đang công tác ti các s, ban, ngành, các huyn, th, thành phố và xã, phường, th trn trong tnh.

Sau hơn mt tháng hc tp, nghiên cu các ni dung thuc chương trình bi dưỡng lãnh đo, qun lý cp phòng ca B Ni v vi 02 phn: Kiến thc chung và k năng ca lãnh đo cp phòng và Báo cáo kinh nghim thc tế thc tin thông qua 10 chuyên đề. Vi s tham gia ging dy ca các ging viên có kiến thc lý lun sâu sc và nhiu kinh nghim, các hc viên đã được tiếp thu nhiu kiến thc b ích, thiết thực t nhng vn đ lý luận cơ bản đến nhng vn đ thực tiễn c th, có tính cp nht cao, đáp ng nhu cu thiết thc trong thc thi công v.

       (Đồng chí Nguyễn Hiệp Trung, Phó Hiệu trưởng trao giấy khen cho học viên)

Phát biu bế ging lp hc, đng chí Nguyễn Hiệp Trung Phó Hiu trưởng Trường đã ghi nhn và chúc mng kết qu hc tp ca hc viên; đánh giá cao tinh thn đoàn kết, nghiêm túc, n lực hc trong hc tp, hoàn thành tt khóa hc. Đng chí hy vng, thông qua chương trình bi dưỡng s góp phn trang b nhng k năng, phương pháp cơ bn đ các hc viên s dng có hiu qu trong quá trình thc thi công v cũng như không ngng phn đu rèn luyn phm cht đo đc, bn lĩnh chính tr và năng lc công tác, tính chuyên nghip trong thc thi công v góp phn nâng cao cht lượng, hiu qu hot đng ca các cơ quan, đơn v; đáp ng các yêu cu ci cách hành chính nhà nước ti Hu Giang trong giai đon mi. Thay mt lãnh đo Trường, đng chí chân thành cm ơn s quan tâm, phi hp ca S Ni v trong quá trình xây dng kế hoch, t chc khóa hc đáp ng yêu cu, nhim v được giao./.

 Ánh Xuân


Đang online: 2
Hôm nay: 368
Đã truy cập: 756941
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.