Các phòng - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

Các phòng thuộc trường chính trị tỉnh Hậu Giang

Ngày 08-07-2020

Trường Chính trị hiện có 2 phòng trực thuộc gồm Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học và Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc định hướng công tác đào tạo; xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo; triển khai công tác giám sát, quản lý và điều phối hoạt động đào tạo của nhà trường. Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học chịu sự quản lý, giám sát của Ban Giám hiệu và sự quản lý trực tiếp của đồng chí Phó hiệu trưởng được phân công.

+ Cụ thể hoá và triển khai thực hiện các văn bản quy định của cơ quan lãnh đạo cấp trên và kế hoạch của trường về công tác đào tạo.

+ Nghiên cứu, nắm tình hình lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; phòng Đào tạo của Sở Nội vụ) tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức năng nhiệm vụ của trường, với hình thức tập trung; tại chức; thực hiện kế hoạch chiêu sinh, tuyển sinh từng loại lớp trong năm học.

+ Tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các quy định hướng dẫn khác.

+ Chịu trách nhiệm báo cáo về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Ban Giám hiệu và phối hợp với Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu tổng hợp tình hình tham mưu cho Ban Giám hiệu báo cáo về Tỉnh Uỷ, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan cấp trên.

+ Thực hiện thẩm quyền quản lý theo chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực hoạt động của Trường do Phòng phụ trách. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu về các hoạt động nghiên cứu khoa học.

+ Tham mưu giúp Ban Giám hiệu định kỳ tổ chức sinh hoạt thời sự, tọa đàm, hội thảo, tổng kết những vấn đề về lĩnh vực lý luận - thực tiễn, về cải tiến chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, cải tiến biện pháp tổ chức quản lý… nhằm phục vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Phối hợp các Khoa, Phòng tổ chức thao giảng, dự giờ cho giảng viên, tổ chức thi giảng viên giỏi cấp khoa, cấp trường.

- Nhân sự:

1. ThS. Mai Văn Lợi - Trưởng phòng

2. Huỳnh Phước Tem - Phó Trưởng phòng

3. ThS. Hồ Thanh Hải - Phó Trưởng phòng

4. ThS. Nguyễn Phú Nhân - Giảng viên

5. Đặng Thị Ngọc Giàu - Giảng viên

6. ThS. Trần Đình Duệ - Chuyên viên

7. ThS. Trang Quốc Dũng - Chuyên viên

8. Võ Thị Ánh Xuân - Chuyên viên

9. Nguyễn Hoàng Khiêm - Cán sự

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu là bộ phận trực thuộc bộ máy tổ chức của trường, có chức năng tham mưu và phục vụ BGH tổ chức và điều hành thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

+ Tham mưu BGH xây dựng và thực hiện tốt chương trình công tác tháng, quý, năm và lịch làm việc của BGH. Theo dõi tổng hợp tình hình hoạt động của trường làm báo cáo định kỳ hoặc bất thường theo quy định.

+ Tham mưu BGH thẩm định các đề án, tờ trình, quyết định và các loại văn bản khác, ghi biên bản hội nghị, chỉnh lý và ban hành văn bản; phối hợp các phòng, khoa tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

+ Bảo đảm các công tác Hành chính văn phòng, văn thư, lưu trữ của trường có nề nếp; chuyển văn bản đi, xử lý văn bản đến kịp thời, chính xác. Lưu trữ các loại văn bản, tài liệu đầy đủ, thứ tự ngăn nắp, chu đáo.

+ Lập dự toán kế hoạch thu, chi hàng năm, bảo đảm yêu cầu hoạt động của trường. Thực hiện thu - chi đúng Quy chế chi tiêu nội bộ. Báo cáo thanh toán, quyết toán đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định. Tham mưu BGH theo dõi việc xây dựng cơ bản, chăm lo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của BGH, các phòng, khoa và các lớp học.

+ Tổ chức tiếp khách, phục vụ các cuộc họp, hội nghị của trường; trang trí lễ khai giảng, bế giảng các lớp; sắp xếp chổ ăn, nghỉ của khách và đưa đón giảng viên thỉnh giảng và khách đến thăm làm việc với trường. Làm tốt công tác vệ sinh, làm đẹp cảnh quan môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và bảo vệ cơ quan an toàn về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.

+ Khai thác nguồn thu (nếu có), giải quyết phúc lợi tập thể, trợ cấp khó khăn, góp phần để cán bộ, công chức, viên chức, an tâm công tác.

+ Tham mưu giúp Ban Giám hiệu quản lý tốt bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện đúng chế độ chính sách tuyển dụng, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu công tác theo hướng chuyên sâu và ổn định.

+ Quản lý thư viện, phòng đọc, phòng truyền thống, bảo quản các loại tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập. Lập kế hoạch bổ sung tài liệu đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, tham khảo trong công tác giảng dạy và học tập.

+ Quản lý trang web, mạng nội bộ; đảm bảo phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của trường và nhu cầu sử dụng, cập nhật và khai thác thông tin của cán bộ, giảng viên trong trường; từng bước đáp ứng nhu cầu học tập của học viên.

- Nhân sự:

1. Bùi Văn Sáu - Trưởng phòng

2. Nguyễn Văn Nam - Phó Trưởng phòng

3. Trần Thị Kiều Hoa - Phó Trưởng phòng

4. Trần Quốc Cường - Kế toán trưởng

5. Tô Thanh Tùng - Giảng viên

6. Phan Tấn Chiến - Cán sự

7. Trần Quốc Sơn - Kỹ sư

8. Bùi Thị Hồng Ngọc - Cán sự

9. Ngô Minh Nhựt - Cán sự

10. Đào Thị Diệu Hương - Cán sự

11. Trần Hải Đăng - Tài xế

12. Phạm Bá Thảo - bảo vệ

Đang online: 1
Hôm nay: 35
Đã truy cập: 10007
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.