Các khoa - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

Các khoa thuộc trường chính trị tỉnh Hậu Giang

Ngày 08-07-2020

Hiện tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang có 4 khoa: Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Khoa Xây dựng Đảng; Khoa Dân vận và Khoa Nhà nước & Pháp luật

Khoa Lý luận cơ sở

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Khoa thực hiện chức năng tổ chức và giảng dạy các môn thuộc Chủ nghĩa Mác- Lênin gồm: Triết học Mác- Lênin, Kinh tế chính trị Mác- Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn của Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân ở cấp cơ sở học chương trình Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính. Ngoài ra, các giảng viên của khoa còn tham gia giảng dạy môn chính trị cho chương trình trung cấp hành chính và các lớp trung học chuyên nghiệp khác do trường liên kết tổ chức.

+ Bên cạnh công tác giảng dạy, hàng năm các giảng viên của khoa còn tham gia các hoạt động nghiên cứu thực tế, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và quản lý ở Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- Nhân sự:

Tổ chức bộ máy của khoa gồm có:

1. TS. GVC. Huỳnh Thanh Hiếu - Trưởng khoa

2. ThS. Võ Thị Cẩm Tú - Giảng viên - Phó Trưởng khoa

3. ThS. Nguyễn Thị Hiền - Giảng viên

4. ThS. Nguyễn Thanh Tâm - Giảng viên

5. ThS. Võ Thanh Tùng - Giảng viên

6. ThS. Trần Lê Diệu Tiên - Giảng viên

7. Nguyễn Thị Ngọc Thơ - Giảng viên

Khoa Xây dựng Đảng

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Khoa là một đơn vị tổ chức thuộc bộ máy của Trường Chính trị, có chức năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiên cứu thực tế và quản lý giảng viên thuộc khoa dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng

+ Xây dựng kế hoạch, chương trình giảng dạy và học tập cho những môn học, phần học do khoa đảm nhiệm. Cử giảng viên tham gia Hội đồng thi, Ban coi thi, chấm thi, chấm tiểu luận và các Hội đồng khác của trường theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng Nghiên cứu khoa học Tông tin tư liệu xây dựng kế hoạch đi tham quan thực tế của giảng viên và học viên.

+ Tổ chức dự giờ, thao giảng, rút kinh nghiệm, đánh giá phân loại năng lực giảng viên trong khoa.

+ Xây dựng kế hoạch, nội dung nghiên cứu thực tế, tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở địa phương. Đề xuất yêu cầu, biện pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên trong khoa.

+ Triển khai và tổ chức thực hiện qui chế giảng viên Trường Chính trị. Tham mưu với Ban Giám hiệu về công tác quản lý và học động của khoa.

+ Tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, quyết định, kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng có liên quan đến nhiệm vụ công tác của khoa

+ Thực hiện kế hoạch và qui trình đào tạo bao gồm: giảng dạy các môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Lý luận cơ bản về Đảng Cộng sản; Quốc phòng – An ninh; Một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại, kỷ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Đoàn thể cơ sở; Ximina; hướng dẫn ôn thi.

+ Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, viết bài cho nội san, bài tham luận các hội thảo khoa học.

+ Quan hệ hợp tác với các giáo viên chủ nhiệm các lớp, các phòng, khoa theo qui định của Hiệu trưởng.

+ Lập và thực hiện các kế hoạch, chương trình hoạt động của khoa hàng tuần, tháng, năm trên cơ sở kế hoạch hoạt động của nhà trường.

+ Nghiên cứu và đề nghị với Hiệu trưởng về các chủ trương, biện pháp công tác; xây dựng đội ngũ giảng viên của khoa và thực hiện các chế độ, chính sách đối với giảng viên.

+ Thực hiện chế độ báo cáo quý, sáu tháng, cả năm kịp thời công tác chuyên môn của khoa và tổng hợp báo cáo giờ giảng chính xác, kịp thời về Phòng Đào tạo.

- Nhân sự:

1. Hoàng Phi Giàu - Trưởng khoa

2. ThS. Dương Thị Hoàng Phúc - Phó Trưởng khoa

3. ThS. Phan Ngọc Yến - Phó Trưởng khoa

4. Mai Thị Cúc - Giảng viên

5. Dương Thành Tuân - Giảng viên

6. ThS.Tăng Văn Cương - Giảng viên

7. ThS. Trần Trung Ngôn - Giảng viên

8. Dương Thị Thu Hằng - Giảng viên

9. Nguyễn Ngọc Vẹn - Giảng viên

10. Nguyễn Thị Huyền Diệu - Giảng viên

Khoa Nhà nước & Pháp luật

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Khoa Pháp luật đảm nhận giảng dạy các môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật , các ngành luật cho các loại hình đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang; Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường.

+ Khoa Nhà nước và Pháp luật thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước cho học viên là cán bộ công chức các cơ quan chính quyền trong tỉnh, cán bộ các cơ quan Đảng, đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh; tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ dạy và học.

Nhân sự:

1. ThS. GVC. Trần Văn Tài - Trưởng khoa

2. ThS. GVC. Lê Văn Tuyên - Phó Trưởng khoa

3. ThS. Bùi Thị Mỹ Lệ - Giảng viên

4. ThS. Trương Thanh Nghĩa - Giảng viên

5. Nguyễn Thị Hoàng Minh - Giảng viên

6. Lâm Thanh Hương - Giảng viên.

7. Nguyễn Thị Chúc Huyền - Giảng viên

Đang online: 2
Hôm nay: 40
Đã truy cập: 10012
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.